Carp/chrysanthemum, Kanji, Bonji
[Tattoos 35] Carp/chrysanthemum, Kanji, Bonji
top